logo

Công trình bảo vệ môi trường

Các công trình bảo vệ môi trường của An Thy bao gồm:

  • Hệ thống xử lý khí thải: Tháp hấp phụ than hoạt tính (AC tower), Tháp hấp thụ khử hơi axít / badơ (Scrubber)
  • Hệ thống xử lý nước thải sản xuất: Hệ thống xử lý hóa lý cho nước thải xi mạ, Hệ thống xử lý sinh học
  • Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt