logo

Màng UF Pall - USA

Màng UF của Pall thiết kế cho mục đích sử dụng công nghiệp và nước cấp thành phố, bao gồm cả tiền xử lý cho hệ thống RO. Các hệ thống sử dụng màng UF của Pall có thể thay thế cho các hệ thống tiền xử lý như keo tụ tao bộng, lắng và các hệ thống lọc áp lực khác.

Chất lượng nước đầu ra mà không cần sử dụng hóa chất keo tụ đạt SDI < 2-3 và độ đục < 0.08 NTU. Hệ thống lắp đặt tiết kiệm diện tích, có thể thiết kế dạng module tự động hoàn toàn

MÀNG UF USA - MSA-620A
  • Cấu trúc sợi rỗng 
  • Cấu trúc lọc từ ngoài vào trong
  • Vật liệu màng PVDF chống các tác nhân oxy hóa
  • Giảm chi phí vận hành cho hệ thống RO