logo

Tái sử dụng nước thải rỉ rác

Nước thải sản xuất của nhà máy sau khi được xử lý đạt QCVN sẽ được thải ra môi trường hoặc đưa về hệ thống xử lý nước tập trung của khu công nghiệp. Tùy thuộc vào từng ngành nghề khác nhau sẽ ảnh hưởng đến tính chất của nước thải, quyết định việc có thể tái sử dụng hay không. Phương pháp chủ yếu để thực hiện việc tái sử dụng nước thải bao gồm:

  • Xử lý hóa lý, tách chất ô nhiễm ra dưới dạng bùn.
  • Xử lý bằng màng RO chuyên dụng: cô đặc dòng thải, đưa dòng thải cô đặc về trạm xử lý nước thải.

 

Không tìm thấy dữ liệu nào!