logo
Van tự động than | cát - F111B1/F111B3 - 20m³/giờ

Van tự động cột than cát rửa ngược theo thời gian

  • Model: F111B1
  • Công suất: ≤ 20 m³/giờ
  • Van tự động lọc than cát, lắp đỉnh tank. Sục rửa theo thời gian. Cổ van ren ngoài 4". In, Out ren ngoài 60. Thải ren ngoài 34/27. Ống lọc Ø63. (2" D-GB)

Van tự động cột than cát rửa ngược theo lưu lượng

  • Model: F111B3
  • Công suất: ≤ 20 m³/giờ
  • Van tự động lọc than cát, Lắp đỉnh tank. Sục rửa theo lưu lượng. Cổ van ren ngoài 4". In, Out ren ngoài 60. Thải ren ngoài 34/27. Ống lọc Ø63. (2" D-GB)